Rapport psychosociale ondersteuning statushouders Haarlem

Vanuit de expertise van ARQ, is het project “Psychosociale ondersteuning statushouders” ontwikkeld, wat gefinancierd wordt door Gieskes-Strijbis Fonds. Doel van dit vierjarige project is het neerzetten van een goede psychosociale zorgstructuur voor statushouders in gemeenten.  

Dat doen we door het opzetten van lokale praktijksituaties (proeftuinen) in gemeente Dordrecht en gemeente Haarlem/Zandvoort. Hierin ontwikkelen we best practices  die met andere gemeenten gedeeld worden. De belangrijkste pijlers van het project zijn het ontwikkelen van een sociale kaart, kennisbevordering, vroegsignalering & monitoring en preventieve interventies.  

Om tot een effectief passend psychosociaal hulpaanbod voor statushouders te komen, is onderzocht welke psychosociale hulpvragen statushouders in Haarlem hebben. Om deze te achterhalen zijn 23 professionals geïnterviewd, allen werkzaam bij lokale organisaties in Haarlem die psychosociale problemen bij statushouders signaleren. Ook zijn er diepte-interviews afgenomen met 5 statushouders met een Syrische achtergrond en 5 Eritrese statushouders uit Haarlem. 

De resultaten van het onderzoek staan beschreven in dit rapport. In het rapport staat beschreven welke hulpvragen statushouders in Haarlem hebben en waar knelpunten liggen die een passende, effectief psychosociaal hulpaanbod in de weg staan. Tevens zijn er aanbevelingen gegeven. Er is in Haarlem een klankbordgroep geformeerd met alle relevante ketenpartners. De aanbevelingen gaan zij gezamenlijk oppakken en implementeren de komende drie jaar dat het project doorloopt. De klankbordgroep in Haarlem heeft een actieplan opgesteld en zij zullen gezamenlijk het actieplan uitvoeren en bijsturen waar nodig. 

Tevens is er een sociale kaart ontwikkeld, waarin al het zorgaanbod in de regio Haarlem omschreven staat waar statushouders terecht kunnen.