Ketenaanpak psychotrauma

Het project ‘Preventieve Ketenaanpak Psychotrauma’ beoogt om het bevorderen van vroegsignalering van psychische klachten bij asielzoekers, en continuïteit in zorg, huisvesting en begeleiding naar een toekomst in Nederland of elders te bewerkstelligen.

Schets van de problematiek van asielzoekers met psychische klachten

Asielzoekers met psychische problematiek die geen vergunning voor verblijf in Nederland krijgen, komen vaak in de problemen. Zonder recht op voorzieningen en moeilijke toegang tot zorg, verslechtert de psychische toestand en ontstaat een situatie zonder perspectief op een oplossing met als gevolg dakloosheid, verward gedrag en overlast op straat. Het MOO vangt een deel van hen op. Het MOO biedt een deel van hen tijdelijke huisvesting, zorgt voor toeleiding naar GGZ  en biedt juridische begeleiding.

Soms is er juridische perspectief op verblijf in Nederland (herhaald asielverzoek of verblijf op medische gronden) en ontstaat er weer  recht op opvang in een AZC. Soms is terugkeer naar land van herkomst het enige perspectief. In enkele gevallen is de afgewezen asielzoeker te ziek om aan toekomstperspectief te werken.

Tijdig signaleren, snel passende zorg en continuïteit in zorg, huisvesting en begeleiding

Met het project preventieve ketenaanpak willen Arq Kenniscentrum Migratie en het ASKV deze problematiek oppakken door zoveel mogelijk preventief te handelen. Dat kan door de signalering van psychische klachten in een vroeg stadium te vertserken en vanuit deze vroegsignalering de een efficiënte en effectieve ketenaanpak vormgeven. De pijlers van de ketenaanpak zijn continuïteit in zorg, huisvesting en begeleiding.

Drie stappen in 2017: 

  1. Inventariseren van de problematiek én mogelijkheden op drie AZC’s
  2. Actieplan op terrein van vroegsignalering (brede doelgroep) en optimaliseren van de samenwerking  voor doelgroep die dreigt uitgeprocedeerd te raken.
  3. Vanuit praktijkervaring belemmeringen in vroegsignalering en ketensamenwerking wegnemen en werkzame delen versterken.

Achtergrond van de problematiek

  • Deel van de psychische problematiek wordt niet of niet tijdig gesignaleerd.
  • Psychische problematiek kan de verwoording van en argumentatie voor asiel in belemmeren. Voor een volledig asiel relaas voor vluchtelingen met psychosociale problematiek is goede psychsociale begeleiding/ behandeling nodig. 
  • Bij uitgeprocedeerde asielzoekers leidt de combinatie van ongunstige toekomstperspectieven en reeds doorontwikkelde ernstige psychische klachten tot groot persoonlijk leed, risico voor openbare orde en tot een veelvuldig beroep op dure specialistische zorg.
  • Versnipperd aanbod zonder samenhang (geen coördinatie/ regie). Bij de opvang en begeleiding van asielzoekers is een groot aantal instanties betrokken. Binnen de complexe context van het vreemdelingenbeleid is samenwerking tussen de betrokken organisaties vaak beperkt en de hulp aan asielzoekers met psychische problemen onvoldoende gecoördineerd en effectief. Voor asielzoekers en vluchtelingen met psychosociale problematiek of psychische problematiek mist domein overstijgende regievoering op casus niveau en op organisatieniveau.

Meer informatie: Niek Fransen

020 840 7674
06 24 23 00 85
n.fransen@arq.org