Mind-Spring

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een vluchtelingenachtergrond en een trainer vanuit de regionale GGZ.

ARQ heeft sinds 2018 de eigendom van de verschillende Mind-Spring programma’s. ARQ zorgt voor werving en opleiding Mind-Spring trainers met vluchtelingenachtergrond, opleiding van GGZ professionals en heeft een faciliterende rol in de uitvoering in diverse gemeenten. 

Het Mind-Spring programma werd van 2004-2019 ingezet op asielzoekerscentra en vergoed vanuit de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Per 1-1-2020 biedt GZA Healthcare zelf een preventieve interventie aan op diverse azielzoekerscentra en kan Mind-Spring alleen nog in gemeenten worden ingezet.

Meer informatie over het GZA preventie programma kunt u vinden op: https://www.gzasielzoekers.nl/ikbenasielzoeker/bamboo

Asielzoekers komen veelal uit oorlogssituaties en hebben tijdens hun reis veel ontberingen moeten doorstaan. Door deze ervaringen, onzekerheid over de toekomst, het verlies van identiteit en de opvangsituatie in Nederland, lopen ze een verhoogd risico om psychische klachten te ontwikkelen. Tegelijkertijd is bekend dat deze groep een hoge drempel ervaart naar professionele hulpverlening.

Mind-Spring is een preventieve interventie dat is gebaseerd op bestaande en beproefde preventieve methoden, die zowel inhoudelijk als qua vorm zijn aangepast aan de behoeften van de doelgroep. Centrale thema’s zijn: stress, depressie en lusteloosheid, trauma, rouw en schuldgevoelens, ontheemding en acculturatie, verlies van verworvenheden in eigen land. De deelnemers leren waarom zij deze problemen kunnen hebben en wat zij er zelf aan kunnen doen.

Mind-Spring kenmerkt zich door de inzet Mind-Spring trainers met vluchtelingen achtergrond, die de training samen uitvoeren met samen met een trainer vanuit de regionale GGZ.

De inzet van deze trainers met een vluchtelingenachtergrond (peer educators) die de vertaalslag in taal en cultuur maken specifiek voor Mind-Spring heeft een belangrijke meerwaarde. Deelnemers ondervinden tevens veel sociale steun vanuit de groep met zelfde culturele achtergrond. De GGZ professional is in staat om direct te reageren bij meer ernstige problematiek en kan bemiddelen naar passende zorg.

Download dit document met informatie over Mind-Spring inzetten in een gemeente. 

Mind-Spring heeft momenteel 4 programma’s:

- Mind-Spring voor volwassenen

- Mind-Spring junior voor kinderen van 8 tot 13 jaar

- Mind-Spring junior voor jongeren van 13 tot 18 jaar

- Mind-Spring opvoedingsondersteuning, dat in combinatie met de kinder- en jongeren groepen wordt uitgevoerd.

De verschillende Mind-Spring modules bestaan allen uit acht bijeenkomsten van 2 uur. Er kunnen tussen de 10-15 deelnemers met dezelfde culturele achtergrond mee doen. Voor de junior groep geldt dat 10 kinderen het maximum aantal is.

Mind-Spring Volwassenen

Mind-Spring volwassenen is bedoeld voor asielzoekers en vluchtelingen die last hebben van stressklachten, depressie klachten, slaapproblemen, drug/alcoholgebruik, rouw of (niet pathologische) angsten en acculturatieproblemen.

Centrale thema’s zijn: stress, depressie en lusteloosheid, trauma, rouw en schuldgevoelens, ontheemding en acculturatie, verlies van verworvenheden in eigen land. De deelnemers leren waarom zij deze problemen kunnen hebben en wat zij er zelf aan kunnen doen.

Doelstelling van Mind-Spring is het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van asielzoekers en vluchtelingen, teneinde het ontstaan of verergeren van psychische en psychiatrische klachten te voorkomen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het algeheel functioneren ten behoeve van integratieproces.

Subdoelen

1. De deelnemers verwerven kennis en inzicht in de relatie tussen de vluchtelingsituatie met de daarbij behorende gebeurtenissen en met het ontstaan van psychische en psychosociale klachten

De deelnemers kunnen na afloop van de interventie benoemen:

• Hoe de vluchteling situatie kan bijdragen aan het ontstaan van psychische en psychosociale problematiek en wat het verschil is tussen normale en pathologische ontwikkeling van klachten

• Wat de invloed is van stress en overmatige stress op lichaam en geest, en op welke manier dit kan leiden tot veel voorkomende klachten als depressie, angst, psycho somatische klachten

• Waar ze professionele hulp kunnen vinden wanneer problemen niet langer hanteerbaar zijn

2. De deelnemers hebben gezonde coping strategieën (sociale steun, RET, ontspanningsoefeningen) in bij het omgaan met moeilijke of stressvolle omstandigheden

3. De deelnemers hernemen de controle en het initiatief over hun leven

Na afloop van de interventie

• hebben deelnemers een positiever zelfbeeld en plaatsen ze zich minder in een slachtoffer identiteit;

• zetten deelnemers hun energie effectiever in, waardoor ze meer controle hebben over hun mogelijkheden/situatie;

• gaan deelnemers op zoek naar hoe ze meer invloed kunnen krijgen op hun eigen leven binnen de mogelijkheden die de situatie biedt.

Deze Mind-Spring methodiek is door RIVM beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd.

Mind-Spring Junior en opvoedingsondersteuning

Vluchtelingen kinderen van 8 tot 13 jaar met een verhoogd risico op het ontwikkelen van om psychopathologische klachten (selectieve preventie) of kinderen die al symptomen van een pathologische ontwikkeling laten zien (geïndiceerde preventie).

Doelstellingen

Specifieke doelstelling met betrekking tot aanbod voor de kinderen

 • het bevorderen van adequate coping strategieën en het leren omgaan met spanningen in het hier en nu.

De cursus leert kinderen:

 • om te gaan met veranderingen;
 • ​gevoelens en emoties te herkennen, benoemen en uiten;
 • hun positieve identiteit te versterken;
 • hun zelfvertrouwen te vergroten door het vergroten van inzicht in de eigen competenties en het bevorderen van een reëel en positief zelfbeeld; 
 • psychische klachten te herkennen en te verminderen of te voorkomen;
 • sociale vaardigheden;
 • na te gaan welke personen hen (kunnen) steunen;
 • vaardigheden om hun veerkracht te vergroten; 
 • hoe zich te ontspannen;
 • hoe ‘vecht-gedrag’ te veranderen.

Specifieke doelstelling met betrekking tot aanbod voor de ouders van de kinderen

 • het ondersteunen van ouders bij het opvoeden binnen twee culturen, rekening houden met eigen én nieuwe waarden en normen. Bewust en veilig opvoeden zijn de centrale thema’s.

De cursus zorgt ervoor dat ouders…

 • zich meer bewust worden van hun eigen opvoedstijl;
 • meer kennis hebben van de gangbare opvoedstijlen in Nederland; 
 • leren dat elke opvoedingskeuze consequenties heeft;

Mind-Spring 13+

De doelstellingen zijn hetzelfde als bij de MS Junior. Daartoe is een psycho-educatieprogramma vanuit de bestaande Mind-Spring-methodiek voor volwassenen en Mind-Spring Junior programma op maat gemaakt voor deze leeftijdsgroep (13-18 jaar). Dit heeft ARQ kunnen doen door middel van financiering van Stichting Kinderpostzegels. 

Alle Mind-Spring  modules kunnen in gemeenten worden ingezet om statushouders in de cruciale eerste fase na vestiging te ondersteunen. ARQ werkt ook hier samen met regionale GGZ, zodat korte lijnen met regionale GGZ gewaarborgd zijn, indien verwijzing noodzakelijk blijkt. In dit document staat beschreven wat Mind-Spring inhoudt en wat de kosten zijn om deze succesvolle preventieve interventie in te zetten in een gemeente.

Contactpersoon

Larissa van Beek
l.van.beek@arq.org
Mobiel 06-8344 0368