Inventarisatie preventie

Rondom preventie heeft ARQ in 2017 het initiatief genomen om in samenwerking met MCA (waaronder het GGZ Convenant) en Pharos een inventarisatie van preventieve interventies uit te voeren. In oktober 2021 hebben Pharos en ARQ samen een update ontwikkeld, met als resultaat een nieuwe gids: Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen

Update

ARQ en Pharos hebben in oktober 2021 een update ontwikkeld van het overzicht van preventieve interventies die de psychische gezondheid versterken van vluchtelingen. Download hier de nieuwe gids met het overzicht van oktober 2021.

 

Inleiding
Er is geen recent totaal overzicht van instrumenten en methoden die ingezet kunnen worden om asielzoekers en vluchtelingen te ondersteunen in het omgaan met mogelijke psychosociale problematiek. Er zijn wel diverse overzichten gemaakt zoals het rapport Veerkracht en Vertrouwen in 2016, Podium voor Preventie in 2011 en het rapport Toekomstgericht en intercultureel werken  aan preventieve GGZ van ZonMw in 2010, maar het is zaak deze overzichten bij elkaar te brengen en te updaten. Er zijn veel nieuwe initiatieven gestart, maar er is geen overzicht van de mogelijkheden waardoor mogelijk kansen voor het inzetten van goede (preventieve) methoden worden gemist.

De landelijke keten Vluchtelingen & Asielzoekers heeft belang bij een lijst die actueel is én goed onderbouwd is, gedragen wordt door zowel Pharos als ARQ en MCA. Deze lijst kan de GGD-en, gemeenten en anderen ondersteunen bij hun inkoop.

Doel en beoogd resultaat inventarisatie

Het doel is een inventarisatie te realiseren van bestaande preventieve interventies in Nederland met betrekking tot het versterken van veerkracht en psychische gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen. De inventarisatie beperkt zich tot interventies die geïnitieerd worden vanuit de GGZ en/of organisaties die zich specifiek op psychische gezondheid richten én specifiek op asielzoekers/vluchtelingen. We wijzen er dan ook op dat ook in andere vormen preventie gericht op het versterken van veerkracht en psychische gezondheid kan worden ingezet.

Het resultaat van de inventarisatie is een overzicht van bestaande methodieken en interventies, waarbij helder is welke interventies in de praktijk toegepast worden, hoe vaak en waar deze ingezet zijn, en hoeveel asielzoekers en vluchtelingen daarmee bereikt zijn. Tevens is geïnventariseerd wat het resultaat is van deze methodieken en interventies en in hoeverre er wetenschappelijke evidentie voor is. Daarbij is gespiegeld aan de kwalificatie-indeling van Centrum Gezond leven RIVM, maar dan praktijk gericht. Wat betreft de COA opvanglocaties worden hiermee de visie en resultaten van werkgroep 2 preventie van het convenant GGZ voor asielzoekers[1] geborgd. 

Samenvattend is het beoogde resultaat:

  • Inventarisatie van bestaande preventie methoden;

  • De preventieve methoden onderbrengen bij de bestaande digitale database van het Centrum Gezond Leven (zie www.loketgezondleven.nl).

In januari 2018 is het rapport "Inventarisatie Preventieve Interventies met betrekking tot het versterken van mentale veerkracht en psychische gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen" afgerond. Hier is het rapport te downloaden. De bijlage staat hier.

Tevens heeft Pharos in het kader van het kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders een beknopt overzicht gemaakt van de uitkomsten van de inventarisatie preventieve interventies. Deze is hier te lezen.


[1] Menzis COA Administratie (2015) Convenant GGZ voor asielzoekers. Zie: https://www.rzasielzoekers.nl/zorgsoorten/convenant-ggz.html

 

Meer informatie: Larissa van Beek, l.van.beek@arq.org