Handreiking voor gemeenten: nieuwe wet inburgering

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering in, en dit biedt gemeenten een goede gelegenheid om meer aandacht te geven aan de mentale gezondheid van statushouders.

Inmiddels hebben gemeenten de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het huisvesten en begeleiden van statushouders. Veel gemeenten zien nu, een aantal jaar na de grote instroom in 2015/2016, dat succesvolle integratie en participatie van statushouders alleen mogelijk is, als zij fysiek én mentaal gezond zijn. Nu statushouders wat langer in gemeenten wonen, wordt steeds meer zichtbaar dat psychische problemen stagnatie veroorzaken in het inburgeringsproces. Bij de nieuwe wet inburgering wordt van statushouders verwacht dat zij over voldoende kennis (van het zorgsysteem) beschikken, cultureel geassimileerd zijn en over voldoende (taal)vaardigheden beschikken om hun hulpvragen juist te adresseren en die hulp te krijgen die strikt genomen noodzakelijk is. Om dit alles te ondersteunen, moet er veel meer aan de voorkant worden ingezet op preventie, bijvoorbeeld door een introductieprogramma waardoor statushouders wegwijs worden gemaakt en psycho-educatie met als doel alle statushouders aan de voorkant mee te nemen.

ARQ Kenniscentrum Migratie geeft gratis advies aan gemeenten hoe zij de psychosociale ondersteuning aan statushouders kunnen optimaliseren. In deze handreiking staan 'best practices'beschreven die we hebben ogpedaan in gemeenten Dordrecht en Haarlem. Lees hier de handreiking voor gemeenten. Ook andere organsaties die betrokken zijn bij de nieuwe wet inburgering kunnen deze handreiking gebruiken.